SVET ZAVODA 2020-2021

Najvišji organ, ki spremlja in tudi ocenjuje šolsko delo, je Svet zavoda. Svet zavoda šteje enajst članov – od tega pet delavcev zavoda, tri predstavnike staršev in tri predstavnike ustanovitelja. Svet vodi predsednik, sestaja pa se vsaj trikrat letno, obvezno ob začetku šolskega leta, ob potrditvi poslovnega poročila in potrditvi poročila o realizaciji letnega delovnega načrta.

Njegove naloge so naslednje:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
  • sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predstavniki ustanovitelja Predstavniki delavcev šole in vrtca Predstavniki staršev šole in vrtca
Vladimir Abraham
Urška Medved Peter Maučec
Slavko Burjan Natalija Glažar Peter Vauda
Ivan Ogrinc Dragica Rozman Albin Dobnik
Tatjana Habjanič – predsednica
Martina Klemen

 

POSLOVNIK SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA