Začasno izobraževanje na daljavo

Spoštovani starši!

V skladu z  okrožnico MIZŠ vas obveščam, da se bodo zaradi poslabšanja epidemiološke situacije učenci od 6. do 9. razreda od ponedeljka, 19. oktobra 2020, začasno  izobraževali na daljavo.

Hkrati vas obveščam, da bo pouk za učence od 1. do 5. razreda potekal kot običajno v prostorih šole.

O vseh spremembah, dopolnitvah in novih navodilih vas bomo sproti obveščali. Vsa obvestila bodo objavljena tudi na spletni strani šole.

Učenci od 6. do 9. razreda bodo delo na daljavo opravljali v spletnem okolju MS Teams. Pouk bo potekal po urniku. Učenci so ves čas prijavljeni v MS Teams in so tudi dosegljivi v času trajanja pouka.

Za sodelovanje na daljavo lahko učenci uporabljajo računalnik, tablico in/ali telefon. V šoli smo zagotovili izposojo računalniške opreme. Učence smo tudi pripravili za delo na daljavo v okolju MS Teams. Ves čas smo na voljo za sporočila, če bi učenec imel težavo z opremo ali povezavo ali pozabljenim geslom za MS Teams. Starši se obračate na razrednika vašega otroka.

Na šoli smo pripravili navodila za povezavo do licenčnih storitev, ki so namenjena učencem. Navodila vam posredujemo v prilogi. V kolikor bi imeli kakšne težave z namestitvijo, se lahko obrnete na računalničarja šole g. Mitja Krapša (mitja.krapsa@os-hajdina.si).

Prilagamo vam tudi povezavo http://os-hajdina.splet.arnes.si/ms-teams-pomoc/, ki vam je lahko v pomoč pri delu v MS Teams.

Prosimo vas za strpnost in sodelovanje.

Lepo vas pozdravljamo in ostanite zdravi.

                                                                     Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica

Priloga:  Dostop do šole – učenci

Obvestilo o pojavu uši

O B V E S T I L O   O   P O J A V U   U Š Iuš

Spoštovani starši,

sporočamo vam, da so se v šoli pojavile uši.

Uši so stalno prisotne v našem okolju. Za ušivost smo dovzetni vsi ne glede na starost, spol ali socialno-ekonomskih status, pogosteje pa se ušivost pojavlja pri šolarjih, predvsem zaradi tesnejših medsebojnih stikov, ki ušem omogočajo prehajanje z glave na glavo.

Poznano je, da se ušivost običajno poveča takoj po začetku šolskega leta ter po vrnitvi otrok z različnih obšolskih dejavnosti, kjer so otroci v tesnejših stikih. Med počitnicami ušivosti običajno ne zaznavamo.

Naglavne uši ne prenašajo bolezni, vendar pa s svojimi izločki povzročajo neprijetno srbenje.

Pri uspešnem preprečevanju in odpravljanju ušivosti imate ključno vlogo starši.

Če so se pri vašem otroku pojavile naglavne uši, je nujno, da v skladu z Navodili za ravnanje ob pojavu naglavnih uši, ki so jih pripravili strokovnjaki, natančno izvedete razuševanje. Otrok se lahko vrne v šolo takoj po opravljenem prvem postopku razuševanja.

Navodila za ravnanje ob pojavu naglavnih uši najdete na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja RS (www.ivz.si), kjer lahko najdete tudi več informacij o ušivosti in njenem preprečevanju.

V upanju, da bomo s skupnimi prizadevanji uspeli premagati nadležne uši, vas lepo pozdravljamo.

S spoštovanjem,

Vesna Mesarič Lorber, ravnateljica

SVET ZAVODA 2020-2021

Najvišji organ, ki spremlja in tudi ocenjuje šolsko delo, je Svet zavoda. Svet zavoda šteje enajst članov – od tega pet delavcev zavoda, tri predstavnike staršev in tri predstavnike ustanovitelja. Svet vodi predsednik, sestaja pa se vsaj trikrat letno, obvezno ob začetku šolskega leta, ob potrditvi poslovnega poročila in potrditvi poročila o realizaciji letnega delovnega načrta.

Njegove naloge so naslednje:

  • imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca oziroma šole,
  • sprejema program razvoja šole, Letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, sprejme letno poročilo o samoevalvaciji šole,
  • odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
  • obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki,
  • odloča o pritožbah,
  • opravlja druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predstavniki ustanovitelja Predstavniki delavcev šole in vrtca Predstavniki staršev šole in vrtca
Ivan Ogrinc – predsednik Natalija Glažar – podpredsednica Albin Dobnik
Slavko Burjan Urška Medved Maja Kramer
Vladimir Abraham Dragica Rozman Tomaž Petek
Tatjana Habjanič
Martina Klemen

 

POSLOVNIK SVETA ZAVODA

ZAPISNIKI SVETA ZAVODA

 

Prispevajte v šolski sklad!

Prispevajte v šolski sklad in pomagajte našim otrokom!

Samo z vašo pomočjo lahko zagotavljamo financiranje vseh tistih dejavnosti, kjer javna sredstva niso zagotovljena. Samo z vašo pomočjo lahko omogočimo socialno ogroženim otrokom udeležbo na taborih in ekskurzijah z njihovimi sošolci, subvencioniramo udeležbo šol v naravi in omogočamo delovanje šolskih krožkov, ki prispevajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa mladih. Z vašo pomočjo lahko našim najmlajšim zagotavljamo okolju prijazne igrače, ki spodbujajo njihov zdrav razvoj, nekoliko starejšim pa njuno potrebne učne pripomočke.

Ne glede na izpolnjeno izjavo lahko prispevate tudi neposredno z nakazilom na račun OŠ Hajdina s PE Vrtec

št. SI56 0135 9603 0651 748, sklic »00 – 2020-2021 « in namen: »ZA ŠOLSKI SKLAD«

Ne glede na izpolnjeno izjavo lahko prispevate tudi neposredno z nakazilom na račun OŠ Hajdina s PE Vrtec

št. SI56 0135 9603 0651 748, sklic »00 – 2020-2021 « in namen: »ZA ŠOLSKI SKLAD«

 

Starši, ki imate otroke v našem vrtcu ali šoli lahko donirate z nakazilom ali preko enkratne ali redne mesečne položnice tako, da izpolnite posebno Izjavo za prispevek v šolski sklad. Višini donacije izberete sami, dano izjav o doniranju pa lahko kadarkoli prekličete. Izpolnjeno izjavo oddajte v tajništvo šole ali razredničarki vašega otroka.

Če ste podjetje ali samostojni podjetnik lahko donacijo šolskemu skladu uveljavljate kot davčno olajšavo in si tako znižate svojo davčno obveznost. Donacija šolskemu skladu se namreč šteje kot donacija za vzgojnoizobraževalne namene po 59. členu Zakona o dohodku pravnih oseb oz. po 66. členu Zakona o dohodnini, za vse zavezance, ki svojo davčno osnovo ugotavljajo z upoštevanjem dejanskih stroškov.

Po prejeti donaciji vam bomo poslali posebno izjavo o izpolnjevanju pogojev za uveljavljanje davčne olajšave. V kolikor bi to želeli, lahko sklenemo tudi posebno donatorsko pogodbo.

V kolikor bi imeli kakršna koli dodatna vprašanja glede delovanja sklada, glede doniranja ali sklenitve donatorske pogodbe, smo vam na voljo po telefonu na 02/788-1260 (kontaktna oseba je Mitja Vidovič) ali po el. pošti na o-hajdina.mb@guest.arnes.si.

 

LoPolis za starše

Na seji sveta staršev je bil sprejet dogovor o prijavi na obveščanje preko portala LoPolis.

 
https://www.lopolis.si/

Kaj se pošilja

Kako se naročiti?

e-Obvestila

Brezplačno!

Razna obvestila razrednika, učiteljev ali ravnateljice.

Npr.: vabila na roditeljske sestanke, govorilne ure, dogodke, prireditve, …

V kolikor še niste, svoj e-poštni naslov sporočite razredniku

e-Redovalnica

Brezplačno!

Na portalu LoPolis zavihek  eRedovalnica

Vpogled v ocene

Za  odobritev vpogleda v eRedovalnico, morate najprej izpolniti:

IZJAVO ZA eREDOVALNICO.

Izpolnjeno in podpisano oddate razredničarki / razredniku.

Če imate na isti šoli več otrok, natisnete eno izjavo in  navedete vse otroke, za katere želite vpogled v ocene prek interneta.

e-Sporočila

Plačljivo!

Na portalu LoPolis zavihek eSporočila

Tedenski povzetek izostankov in ocen. Za naročilo storitve eSporočila pošljite izpolnjen OBRAZEC ZA NAROČILO eSPOROČIL na mail polona.pegan@logos.si ali naslov LOGOS.SI d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.

Vsa podrobnejša navodila glede so na portalu: https://www.lopolis.si/

 

Svet staršev 2020-2021

Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje Svet staršev. Posamezni člani, izvoljeni na razrednih roditeljskih sestankih, prenašajo predloge, pobude in ideje na skupni posvet. Svet se sestaja obvezno na začetku šolskega leta, po redovalnih konferencah in ob koncu šolskega leta. (več …)