Za organizirano uresničevanje interesov staršev deluje Svet staršev. Posamezni člani, izvoljeni na razrednih roditeljskih sestankih, prenašajo predloge, pobude in ideje na skupni posvet. Svet se sestaja obvezno na začetku šolskega leta, po redovalnih konferencah in ob koncu šolskega leta.

Pristojnosti Sveta staršev so naslednje:

 • voli predstavnike staršev v Svet zavoda in druge organe šole,
 • imenuje predstavnike staršev v pritožbeno komisijo,
 • imenuje predstavnike staršev v Upravni odbor Šolskega sklada,
 • predlaga nadstandardne programe,
 • obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • obravnava letni program dela Šolskega sklada,
 • obravnava poročilo o realizaciji letnega programa dela Šolskega sklada,
 • daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,
 • daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,
 • daje mnenje v postopku imenovanja ravnatelja,
 • daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
 • daje oceno o sodelovanju ravnatelja v zvezi s kakovostjo sodelovanja, pravočasnostjo in kakovostjo realizacije sklepov in drugih oblik sodelovanja s starši oziroma z učenci,
 • razpravlja o poročilih ravnatelja o učnem uspehu in vprašanjih vzgojno-izobraževalne problematike,
 • predlaga oziroma oblikuje delovne skupine za posamezna področja vzgojno-izobraževalnega dela in projekte,
 • potrjuje nabavno ceno za delovne zvezke za prihodnje šolsko leto,
 • daje pobude za boljše izvajanje pouka in delovanja zavoda,
 • predlaga Svetu zavoda ali ustanovitelju izvajanje nadzora,
 • opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo in vrtcem zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,
 • sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oz. šole, vzgojnega načrta ter pri pravilih šolskega reda.
Razred Ime in priimek predstavnika staršev oddelka
1. a razred Albin Dobnik
1. b razred Saša Ropič
2. a razred Sabina Krajnc
2. b razred Andrej Žumer
3. a razred Janja Lajh
3. b razred Maja Kramer
4. a razred Mojca Dobnik
4. b razred Matej Verbajs
5. a razred Stanislav Planinšec
5. b razred Branka Zagoranski
6. a razred Vesna Mirkovič
6. b razred
7. a razred Sergej Papež
7. b razred Sabina Fras
8. a razred Metka Vidovič
9. a razred Brigita Vrabl
9. b razred Mateja Gojkovič
Vrtec
Oranžna igralnica Danka Gagić
Vijolična igralnica Melanija Vegelj
Modra igralnica Tomaž Petek
Zelena igralnica Nataša Furek
Bela igralnica Katarina Miložič
Rumena igralnica Dominik Papst
Rdeča igralnica Jasmina Horvat
Predstavnik v Svetu zavoda OŠ Hajdina

POSLOVNIK SVETA STARŠEV

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV