Izbirni predmeti v šolskem letu 2019-2020

Neobvezni izbirni predmeti v 4., 5. in 6. razredu

V šolskem letu 2018-2019 učenci  4., 5. in 6. razreda izbirajo neobvezne izbirne predmete. Učencem ponujamo nemščino, računalništvo, umetnost, tehniko in šport  (predstavljeni v zloženki).  Vsi  predmeti se izvajajo eno uro tedensko, razen nemščine, ki se izvaja dve uri tedensko. Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni  izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. razreda.

V primeru, da se ob začetku šolskega leta učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru normativov predpisanega števila učnih skupin oz. popolnitve posamezne učne skupine.

 

Obvezni izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu

Poleg obveznih predmetov šola v 7., 8. in 9. razredu izvaja pouk izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega in naravoslovno-tehničnega sklopa. Učenec vsako leto izbere dve uri pouka izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Učenec je lahko pouka izbirnih predmetov oproščen iz zdravstvenih razlogov ali če obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom.

Več o obveznih izbirnih predmetih lahko preberete v zloženki.

Starši in učenci lahko sodelujejo pri izbiri določenega dela predmetnika. Izbirni predmeti učencem omogočajo poglabljanje znanja na njihovih močnih področjih in širitev znanja na področjih, ki jih zanimajo. Šola bo v šolskem letu 2019-2020 izvajala 12 izbirnih predmetov v 12-tih skupinah.

Zap. št. Predmet Kratica Število učencev Število ur na teden Število skupin Število delitev Razred

Učitelj

 

1. Hrvaščina I HI1 7 2 1 0 7. a, 8. a,b Irena Vesenjak
2. Izbrani šport – odbojka IŠP 16 1 1 0 8. a, b Tatjana Pačnik
3. Likovno snovanje II LS2 8 1 1 0 8. a,b Romana Kiseljak
4. Nemščina I NI1 10 2 1 0 7. a Branka Gaiser
5. Nemščina III NI3 9 2 1 0 9. a Branka Gaiser
6. Poskusi v kemiji POK 15 1 1 0 8. a,b, 9. a Mateja Draškovič
7. Rastline in človek RČL 15 1 1 0 7. a, 8. a Mateja Draškovič
8. Robotika v tehniki RUT 21 1 1 0 8. a, b, 9. a Damjan Kobale
9. Šport za sprostitev ŠSP 8 1 1 0 9. a Tatjana Pačnik
10. Šport za zdravje ŠZZ 15 1 1 0 7. a Tatjana Pačnik
11. Turistična vzgoja TVZ 6 1 1 0 7. a, 8. a, b, 9. a Iztok Milošič
12. Zvezde in vesolje ZVE 6 1 1 0 7. a , 8. a,b,  9. a Damjan Kobale

Trikotniki Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 b (včrtana in očrtana krožnica)

Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 b

Učbenik Stičišče 7 str. 240 /  78 b

Trikotniku s podatki: a=4cm, b=4,5cm, kot gama je 90 stopinj očrtaj in včrtaj krožnico.

Načrtovanje trikotnika:

Trikotniku očrtana krožnica:

Trikotniku včrtana krožnica:

Učbenik Stičišče 7 str. 240 / 78 c

Učbenik Stičišče 7 str. 240 /  78 c

Trikotniku s podatki: b=4cm, c=6cm, kot gama je 75 stopinj očrtaj in včrtaj krožnico.

Načrtovanje trikotnika in očrtane krožnice:

Trikotniku včrtana krožnica:

Stičišče 240/80 a (načrtovanje trikotnika z znanim polmerom očrtane krožnice)

Stičišče 240/80 a (načrtovanje trikotnika z znanim polmerom očrtane krožnice)

a=3,6cm

b=4,5cm

ro=3cm

 

Naloge

1. Dan je trikotnik SSS

a = 7cm,   b = 6cm,     c = 5cm

Nariši trikotnik in poišči točko S, ki je enako oddaljena od vseh treh oglišč trikotnika.

2. Razišči lego središča trikotniku očrtane krožnice za ostrokotni, topokotni in pravokotni trikotnik.Lahko si pomagaš z geogebra predlogo (s premikom oglišč A, B in C preoblikuj trikotnik v ostrokotni, topokotni, pravokotni…): https://www.geogebra.org/m/NtdBnYf8

3. Reši naloge iz i-učbenika v zvezek.